Gói thầu tự động hóa

• Điều khiển cửa đập hồ núi Cốc – SCADA
    Giá trị: 1.100.000.000 VND
• Nâng cấp cải tạo dây truyền đóng gói xà phòng bột- OMO- Lever Vietnam
    Giá trị 300.000 USD
• Cung cấp thiết bị điều khiển PLC cho máy công nghệ tại Công ty Liên doanh Lever Việt Nam
    Giá trị: 118.965 USD